ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O.

Vprašajte odvetnike

(brezplačni odgovori)

Priljubljeno:

Kaj delamo

Svetujemo tudi v številnih situacijah in postopkih izven glavnih področij našega dela.

V spodnjih prispevkih boste našli nekatere takšne vsebine, lahko pa nam zastavite tudi vprašanje.

Civilno pravo – odškodninsko in obligacijsko pravo

Civilno pravo je pravo odnosov med zasebniki. Civilno pravo ureja razmerja med posamezniki, kjer nobena od strank nima oblastnega položaja (vendar gre večinoma samo za formalno prirejenost – en posameznik je ponavadi gospodarsko močnejši od drugega).

Odvetniška pisarna Mele tudi v Cerknici

Znano je, da je v Cerknici okrajno sodišče, vendar v Cerknici doslej odvetniki skoraj niso delovali ali pa so posamezni odvetniki v Cerknici delovali le kratek čas.

Nasilje v družini, nasilje nad ženskami in žrtve nasilja – ZPND

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) v 3. členu opredeljuje nasilje v družini kot vsako uporabo fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oz. zanemarjanje družinskega člana ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročiteljice oz. povzročitelja nasilja.

Nasilje v družini – najpogostejše žrtve nasilja so ženske

Nasilje v družini opredeljuje Zakon o preprečevanju nasilja v družini v 3. členu. Nasilje v družini je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oziroma zanemarjanje družinskega člana ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja. 

Odvetnik za delovno pravo

Ena najmlajših pravnih panog, vendar z utrjeno tradicijo je delovno pravo. Delovno pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel glede delovnih razmerij in določa določa pravice in dolžnosti delavcev in delodajalcev.

Odvetnik za ločitev

Zakonska zveza temelji na svobodni odločitvi skleniti zakonsko zvezo in na obojestranski čustveni navezanosti. V zakonski zvezi sta zakonca enakopravna, dolžna sta se vzajemno spoštovati in si medsebojno pomagati.

Odvetnik za odškodnine

Povzročitev škode je ena od oblik nastanka obveznosti. Odvetnik za odškodnine v takih primerih svetuje in pomaga oškodovancem pri uveljavljanju odškodnine.

Odvetniki odvetniške pisarne Peter Mele v Ljubljani

Odvetniška pisarna v Ljubljani se nahaja na Resljevi cesti 25. Odvetniki te pisarne dajejo veliko poudarka strokovnosti. Dosledno upoštevajo etični kodeks, kar naj bi spoštovali vsi dobri odvetniki.

Opozorilo po ZIsRPS

Odvetniška pisarna Mele d.o.o. obiskovalce spletne strani ter potencialne in že obstoječe stranke, ki imajo status potrošnika v smislu prvega odstavka 4. člena ZIsRPS, v skladu s tretjim odstavkom 32. člena ZIsRPS obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko začne v skladu s tem zakonom, kar pomeni, da se morebitni spori, v primeru, da jih stranki ne uspeta rešiti sporazumno, rešujejo pred pristojnim sodiščem.

Pogodbe

Ponujamo vam pripravo različnih pogodb. Nekatere bodo takšne, ki jih ni mogoče v naprej poimenovati, pač pa se bodo nanašale na vašo specifično situacijo.

Stvarno, dedno in družinsko pravo

Dedno pravo, stvarno pravo in družinsko pravo so panoge civilnega prava. Dedno pravo ureja prehod premoženja (zapuščine) umrlega na njegove pravne naslednike – dediče in volilojemnike.

Tožbe

Izraz civilna tožba pogosto uporabljajo policisti, kadar prijavitelju pojasnjujejo, da zadeva ni v njihovi pristojnosti. Civilna tožba tukaj pomeni, da se policija ne bo ukvarjala z zadevo in da je potrebna pobuda stranke same.

Kršitve in sodno varstvo človekovih pravic

Sodno varstvo pravic zagotavlja že Ustava RS v 23. členu, ki določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče.

Call Now Button Scroll to Top