ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O.

Vprašajte odvetnike

(brezplačni odgovori)

Priljubljeno:

Kaj delamo

Pripravljamo različne pogodbe obligacijskega prava (npr. posojilne, najemne ipd.), pregledujemo že pripravljene pogodbe in svetujemo. V primeru sporov zastopamo pred sodišči.

Civilno pravo – odškodninsko in obligacijsko pravo

Civilno pravo je pravo odnosov med zasebniki. Civilno pravo ureja razmerja med posamezniki, kjer nobena od strank nima oblastnega položaja (vendar gre večinoma samo za formalno prirejenost – en posameznik je ponavadi gospodarsko močnejši od drugega).

Darilna pogodba in dedovanje 2014

Darilna pogodba in dedovanje sta med najbolj pogostimi mehanizmi za prehod premoženja med sorodniki. Oba instituta prideta v poštev tako za premičnine, kot tudi za nepremičnine. 

Delo po pogodbi in za nedoločen čas in poškodbe pri delu

Izraz delo po pogodbi se lahko nanaša za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, po podjemni pogodbi ter avtorski pogodbi. Pogodba o zaposlitvi je pravni akt, ki ga skleneta delavec in delodajalec in je opredeljena v drugem poglavju Zakona o delovnih razmerjih.

Izplačilo odškodnine, dnevna odškodnina

Odškodnina po prometni nesreči se izplača iz obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO) iz zavarovalne police povzročitelja prometne nesreče.

Izročilna pogodba

Delitev premoženja in razpolaganje s premoženjem za časa življenja, pred smrtjo, omogoča izogniti se temu, da bi o premoženju posameznika po njegovi smrti odločalo sodišče. Dve izmed možnosti za delitev premoženja sta izročilna pogodba ali darilna. Obe pogodbi sta urejeni v Obligacijskem zakoniku.

Delitev premoženja, izročilna pogodba ali darilna pogodba

Delitev premoženja se lahko opravi že za časa življenja. To lahko uredijo naslednje pogodbe: pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku, izročilna pogodba ali darilna pogodba, kot izjava poslednje volje pa tudi oporoka. Velikokrat se zastavlja vprašanje, ali naj se za delitev premoženja uporabi izročilna pogodba ali darilna pogodba. Obe pogodbi sta urejeni v Obligacijskem zakoniku. Izročilna pogodba je

Nesreča pri delu

V skladu z ZVZD-1 je nesreča pri delu nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela in ki povzroči poškodbo delavca.

Ničnost pogodbe in pravnega posla

Pravni posel je pravno dejanje, s katerim se ustanovijo (nastanejo), prenehajo ali se spremenijo pravice in pravna razmerja. Pravni posel je lahko enostranski, ki nastane z izjavo volje enega subjekta (npr. oporoka) ali dvostranski, ki nastane s soglasno izjavo volje dveh subjektov (npr. pogodba).

Odškodnina po prometni nesreči

Odškodnina po prometni nesreči je denarno nadomestilo, ki ga prejme oškodovanec kot nadomestilo za škodo, ki jo je utrpel v nesreči, ali kot določeno zadoščenje s katerim se lahko omili težave oškodovanca zaradi nesreče.

Višine odškodnin za poškodbe, odškodninsko pravo

Odškodninsko pravo se ukvarja s področjem škod in škodnih dogodkov, ki posamezniku zmanjšajo premoženje ali ga kako drugače onemogočijo v uživanju dobrin (kot na primer poškodbe telesa, razžalitev dobrega imena in časti, povzročanje fizične ter psihične bolečine, strahu in podobno). 

Odškodnine

Skrbno varovana skrivnost odškodninskih podjetij je, da bodo plačilo zase vzela iz vaše prejete odškodnine (10% ali tudi več), medtem ko zavarovalnice odvetnikom (ne pa odškodninskim podjetjem!) plačajo za njihovo delo posebej.

Poškodba pri delu in odškodnina

Z izrazom poškodba pri delu je mišljena vsakršna poškodba, ki nastane delavcu pri opravljanju dela v delovnem razmerju. V delovnem razmerju je oseba, ki je z delodajalcem sklenila veljavno pogodbo o zaposlitvi.

Odvetnik za odškodnine

Povzročitev škode je ena od oblik nastanka obveznosti. Odvetnik za odškodnine v takih primerih svetuje in pomaga oškodovancem pri uveljavljanju odškodnine.

Opomini in predlogi za sodne izvršbe

Plačilna nedisciplina je postala vsakodnevni spremljevalec gospodarstva. Nekajdnevne zamude pri plačilih so nekaj običajnega, vendar pa je potrebno to kontrolirati (npr. blokade transakcijskega računa) in tudi pravočasno ukrepati.

Pogodba o delu

Podjemna pogodba oziroma t.i. pogodba o delu je opredeljena v XI. poglavju Obligacijskega zakonika. S pogodbo o delu se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno in umsko delo ipd., naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. 

Pogodba o dosmrtnem preživljanju

Pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku in izročilna pogodba so urejene v Obligacijskem zakoniku. Gre za pogodbe, ki lastniku omogočajo, da s premoženjem, ki bi bilo predmet zapuščine ob njegovi smrt, razpolaga že za časa svojega življenja – gre za pogodbeno avtonomijo strank s posledicami na področju dednega prava.

Pogodbe

Ponujamo vam pripravo različnih pogodb. Nekatere bodo takšne, ki jih ni mogoče v naprej poimenovati, pač pa se bodo nanašale na vašo specifično situacijo.

Prijava nezgode pri delu – poškodba pri delu in odškodnina za poškodbe

Poškodba pri delu je poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehanskega, fizikalnega ali kemičnega učinka. Poškodba pri delu je lahko tudi posledica hitre spremembe položaja telesa, njegove nenadne obremenitve ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je takšna poškodba posledica opravljanja dela ali dejavnosti.

Tožbe

Izraz civilna tožba pogosto uporabljajo policisti, kadar prijavitelju pojasnjujejo, da zadeva ni v njihovi pristojnosti. Civilna tožba tukaj pomeni, da se policija ne bo ukvarjala z zadevo in da je potrebna pobuda stranke same.

Call Now Button Scroll to Top