ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O.

Vprašajte odvetnike

(brezplačni odgovori)

Priljubljeno:

Novice

REFERENDUM JULIJ 2021 – SPREMEMBE ZAKONA O VODAH

Iz besedila sprememb z dne 30.3.2021, o katerih se glasuje 11.7.2021, izhajajo v primerjavi z dosedanjim besedilom naslednje najpomembnejše spremembe: Po 37. členu zakona bo dovoljeno posegati v prostor na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer tudi za (novi točki): – gradnjo objektov, ki se skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov,

odvetnik

Dedovanje po oporoki, nujni delež in dedni redi

Dedovanje po oporoki je vrsta dedovanja, ki nastopi v primeru, če zapustnik za časa življenja napravi oporoko. Zakon o dedovanju (v nadaljevanju tudi ZD) določa, da jo lahko napravi vsak, ki je sposoben za razsojanje in je dopolnil petnajst let starosti. Oporoka je enostranska, strogo osebno dana izjava volje, s katero oporočitelj razpolaga s svojim

Obrazec “izjava” za prehajanje občinskih meja

Na spodnji povezavi lahko odprete in natisnete IZBOLJŠANO  izjavo, potrebno za prehajanje občinskih meja v času epidemije. Izjava vsebuje vnaprej izpisane izjeme, ki jih samo označite. Enostavno za uporabo. izjava osebe za gibanje december 2020

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca

Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca je lahko podana le, če obstajajo utemeljeni razlogi za odpoved. Razlogi, ki jih Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju tudi ZDR-1) določa kot utemeljene, so našteti v 89. členu. Odpoved delovnega razmerja je pogovorni izraz (pravilno: odpoved pogodbe o zaposlitvi). Delodajalec lahko delavcu redno odpove delovno razmerje le,

Odpravnina za določen čas in neizplačilo odpravnine

Odpravnina za določen čas (izraz je za namen članka poenostavljen, saj Zakon o delovnih razmerjih takega izraza ne uporablja) je urejena v 79. členu Zakona o delovnih razmerjih, ki natančneje določa prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Delavec je upravičen do odpravnine za določen čas, če mu pogodba o zaposlitvi za določen čas preneha

Rok za izplačilo odpravnine in obdavčitev za odpravnino

Rok za izplačilo odpravnine je določen v 108. členu Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1). Ta člen ureja delavčevo pravico do odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, osnovo za izračun odpravnine in minimalno višino odpravnine. Rok za izplačilo je določen v zadnjem odstavku 108. člena ZDR-1.

Odpravnina ob prenehanju delovnega razmerja

Odpravnina naj bi odpuščenemu delavcu zagotavljala določeno socialno varnost ob prehodu v brezposelnost in hkrati predstavljala odmeno za dotedanje delo pri delodajalcu. Iz vsebine pravice do odpravnine in dejstva, da je zakonodajalec odpravnino predpisal kot dolžnost delodajalca, izhaja, da se tej pravici delavec ne more odpovedati, saj bi bilo to v nasprotju z namenom in

Vlada izbrala tri mesta kandidatov za sodnika na ESČP

Vlada je dne 14.10.2015 med 15 kandidati za tri mesta kandidatov za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice izbrala pet kandidatov, ki naj bi bili najprimernejši na podlagi njihovega preteklega dela in osebne ter strokovne integritete. Po oceni vlade so najprimernejši kandidati Nina Betetto, Marko Bošnjak, Miodrag Đorđević, Klemen Jaklič in Nina Peršak.

Aprila na vladi spremembe zakona o referendumu

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki ga bo vlada predvidoma obravnavala v začetku aprila. S spremembami se zakon usklajuje s spremembami ustave s področja referenduma, tako med drugim na novo ureja postopek odločanja državnega zbora o zavrnitvi razpisa referenduma.

Ministrstvo za pravosodje objavilo pojasnilo o namenu izvršilnega postopka

Ministrstvo za pravosodje je zaradi številnih nejasnosti, ki se med državljani pojavljajo v zvezi z delom izvršiteljev, njihovimi pooblastili in organi, ki nadzorujejo njihovo delo, na svoji spletni strani objavilo pojasnilo o pomenu in namenu izvršilnega postopka, ki predstavlja izredni postopek, predviden za primere, ko dolžniki svojih obveznosti ne izpolnijo prostovoljno.

Državni zbor RS s 76 glasovi za sprejel novelo ZKP

Državni zbor RS je s 76 glasovi za in brez glasov proti sprejel novelo Zakona o kazenskem postopku, s katero so dopolnjena predvsem pravila prevajanja in tolmačenja v predkazenskem in kazenskem postopku.

Predlog novele ZUJF

Vlada je na včerajšnji seji obravnavala predlog novele zakona za uravnoteženje javnih financ. Z novelo želi vlada odpraviti neskladnosti z ustavo.

Evropsko sodišče odločilo v prid Slovenije

Primer se nanaša na stanovanjsko reformo iz leta 1991, ki je omogočila privatizacijo stanovanj v družbeni lasti. Na podlagi takrat sprejetega t. i. Jazbinškovega zakona so se posebej zaščiteni najemi teh stanovanj – najemniki so imeli pravico do dosmrtne uporabe stanovanj v zameno za kritje vzdrževalnih stroškov in amortizacije – spremenili v običajne najemne pogodbe.

FURS učinkovito nad delo in zaposlovanje na črno

Novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno, ki je v uporabi od dne 18.8.2014, je nadzor nad zaposlovanjem in delom na črno v pretežni meri prenesel na Finančno upravo RS (FURS).

Sprejem nove Odvetniške tarife še ni dokončen

Na izredni skupščini Odvetniške zbornice Slovenije, ki je potekala dne 23.9.2014, je bila sprejeta nova Odvetniška tarifa, za katero je bivši pravosodni minister Senko Pličanič soglasje podal že dne 28.7.2014.

KONFERENCA O PRAVU IN DEMOKRACIJI V EVROPI

Danes, 25. septembra, se na Fakulteti za državne in evropske študije na Brdu pri Kranju začenja dvodnevna mednarodna konferenca, kjer bodo pravniki iz različnih evropskih držav spregovorili o krizi vladavine prava in demokracije v Evropi.

EU prinaša boljšo zaščito potrošnikov pri spletnih igrah

V državah članicah EU je bilo veliko pritožb v zvezi z nakupi znotraj aplikacij pri spletnih igrah in zlasti nenamernimi nakupi, ki jih opravijo otroci, zato so nacionalni organi in Evropska komisija združili moči, da bi našli rešitve.

NOVOSTI NA PODROČJU DELA NA ČRNO

20. maja je začel veljati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Zakon, ki se bo začel uporabljati 18. avgusta…

Povezani registri plačilne nesposobnosti skupine dela držav članic EU

Ministrstvo za pravosodje je na svoji spletni strani objavilo novico, da so od julija 2014 na evropskem portalu e-pravosodje na voljo povezani registri plačilne nesposobnosti skupine dela držav članic EU, in sicer Avstrije, Češke, Estonije, Nemčije, Nizozemske, Romunije in Slovenije.

Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J)

Poslanci so z 59 glasovi za in nobenim proti na 71. izredni seji dne 4.7.2014 potrdili novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-J). Predlog novele je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada RS.

Vzpodbudni rezultati dela sodstva

Po letu dni od podpisa Zaveze državljanom, ki naj bi zagotavljala, da bodo izpolnjeni nujni pogoji za uspešnejše delovanje sodstva in pospešeno izvajanje aktualnih projektov, in ki so jo dne 4.6.2013 podpisali predsednica Vlade RS, predsednik Vrhovnega sodišča RS in minister za pravosodje, se v delovanju sodstva na več področjih ugotavlja izboljšanje stanja in dosego nekaterih ciljev, kljub temu, da so se pogoji za delo izrazito poslabšali, zlasti na račun pomanjkanja sredstev za sodne postopke, ki naj bi jih zmanjkalo do meseca avgusta.

Rezultati raziskave o sodstvu

Vrhovno sodišče RS je v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim središčem Univerze na Primorskem izvedlo raziskavo o zadovoljstvu različnih javnosti z delovanjem sodstva, predvsem z vidika kakovosti ter sojenja v optimalnem in predvidljivem času.

Odločba Ustavnega sodišča U-I-286/12 U-I-266/12

Ustavno sodišče je razveljavilo določbe Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki urejajo poseben postopek izvršbe na menico (šesti odstavek 45. člena, četrti odstavek 46. člena, tretji odstavek 138. člena ter drugi odstavek 150. člena).

Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov

Državni zbor je dne 27.5.2014 na 66. izredni seji sprejel Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov, na podlagi katerega bodo športniki ob uveljavitvi zakona prvič deležni konkretnih spodbud s strani države.

Regres za letni dopust 2014

Pravico delavcev do regresa v gospodarstvu ureja Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1, ki v 131. členu določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, ki od 1.1.2014 dalje za polni delovni čas znaša 789,15 EUR.

Skupna izjava predsednikov in predsednic slovenskih sodišč

Predsednice in predsedniki slovenskih sodišč so na posvetu v Ljubljani dne 5.5.2014 sprejeli skupno izjavo, v kateri so odločno zavrnili očitke o kakršnikoli politični motiviranosti svojega delovanja ter podprli pravico in dolžnost vsakega sodnika, da odloča neodvisno, skladno z Ustavo in zakonom ter po lastni vesti.

Spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju

Vlada RS je na seji dne 8.5.2014 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju in ga bo predložila Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.

Sprejet nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Državni zbor RS je na seji dne 23.4.2014 sprejel nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, katerega ključni namen je preprečevanje sive ekonomije, enostavna in dostopna ureditev osebnega dopolnilnega dela in večja socialna varnost. Zakon v Uradnem listu RS še ni bil objavljen.

Ustavno sodišče o Zakonu o davku na nepremičnine

Ustavno sodišče je 25.3.2014 odločilo, da se Zakon o davku na nepremičnine razveljavi ter da je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin v neskladju z Ustavo, kolikor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčenja.

Sodna praksa s področja delovnega prava Marec 2014

Višje delovno in socialno sodišče je dne 27.11.2013 izdalo sklep opr. št. Pdp 1113/2013, v katerem zavzema stališče glede pravice delavca do odpravnine v primeru ponudbe nove zaposlitve pri istem delodajalcu.

Sodna praksa s področja civilnega prava 2013

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je dne 19.9.2013 izdalo sklep opr. št. II Ips 265/2011, v katerem pojasnjuje prehod zapuščine na dediče in njihov položaj v razmerju do zapustnikovih upnikov.

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.

Call Now Button Scroll to Top